Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy med handlingsplan för Munkagårdsgymnasiet. Reviderad 2020-08-05.

Policy

På Munkagårdsgymnasiet strävar vi efter att bidra till ett medvetet förhållningssätt till alkohol, tobak och andra droger. För tobak, se Policy och handlingsplan för tobak.

Det är förbjudet att vara påverkad av, förtära, inneha eller förvara alkohol eller droger inom skol- och elevhemsområdet. Till droger räknas alkohol, narkotika, dopingpreparat, flyktiga lösningsmedel samt narkotikaklassade läkemedel som inte ordinerats av läkare.

All personal och alla elever är delaktiga i arbetet för att uppnå dessa mål och även ingripa när någon medmänniska behöver hjälp eller stöd.

Elevhälsan fungerar som resursteam till arbetslagen och kan arbeta tillsammans med dessa i frågor som rör alkohol, droger och tobak.

Alkohol och drogpolicyn ska var känd av all personal och alla elever och ska årligen revideras, vilket rektor ansvarar för.

Den lagstiftning som reglerar skolans arbete är dels;

Socialtjänstlagen

14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.

1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

 1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,
 2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen,
 3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
 4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om Barnombudsman. Lag (2015:982).

Enligt lagstiftningen är det också brottsligt att:

 • Inneha, bruka eller på annat sätt hantera narkotika
 • Överlåta narkotika eller skaffa narkotika i syfte att överlåta den
 • Framställa narkotika
 • Anskaffa, bearbeta, transportera och/eller förvara narkotika för annans räkning
 • Bjuda ut till försäljning eller förmedla kontakt mellan säljare och köpare av narkotika

I Skollagen kapitel 5 står det:

9 § Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, ska rektorn se till att saken utreds. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.

10 § Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid en utredning enligt 9 § första stycket ska rektorn se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende. Skriftlig varning.

11 § Efter en utredning enligt 9 § första stycket får rektorn besluta att tilldela eleven en skriftlig varning. En sådan varning ska innehålla information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende.

Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut.

Handlingsplan vid misstanke om alkoholpåverkad elev

 • Den person inom personalen som upptäcker en elev som verkar alkoholpåverkad ska skyndsamt låta eleven blåsa i en alkotester.
 • Alkotester finns hos skolsköterskan och boende/fritid. Om eleven nekar till att alkotest görs ska detta likställas med att eleven är påverkad av alkohol och ärendet hanteras därefter.
 • Skolledning och elevhälsa skall informeras för vidare åtgärd om eleven varit onykter eller vägrat utföra alkotest. Mentor skall informeras.
 • Vårdnadshavare skall kontaktas. Lämpligt om eleven får möjlighet att kontakta dem själv först.
 • Eleven får ej vistas på skolan eller elevboendet i onyktert tillstånd. Vårdnadshavare ska hämta omyndig elev från skolan och/eller boendet.
 • Elevvårdsmöte skall hållas där så är befogat.
 • Tester kan även ske spontant och oförberett.

Handlingsplan vid misstanke om drogpåverkad elev

 • Vid misstanke om att en elev använder droger meddelas rektor och kurator/skolsköterska och eleven kallas till samtal.
 • När det gäller elev under 18 år kontaktas vårdnadshavare. Om eleven är myndig bedöms i det enskilda fallet om föräldrar ska kontaktas. Eleven ombeds lämna ett urinprov.
 • Om urinprovet ger positivt utslag följer samtal med rektor, där vårdnadshavare deltar, dvs ett elevvårdsmöte. Därefter gör rektor en anmälan till socialtjänsten, som kommer att erbjuda eleven behandling.
 • Om eleven accepterar att delta i behandling och lämna urinprov vid anmodan, kan eleven fortsätta sin utbildning på gymnasiet.
 • Om eleven däremot vägrar att delta i behandling, avstängs eleven från undervisningen under 14 dagar. Rektor kontaktar skolans huvudman, som kan besluta att avstänga eleven från vidare studier.
 • Droginnehav polisanmäls alltid.


Rektor

Munkagårdsgymnasiet.