Länk till förstasidan

Likabehandlingsplan

Kommunikation av Likabehandlingsplan

Planen trycks och distribueras till alla studerande. Likabehandlingsplanen finns lättillgänglig på Munkagårdsgymnasiets (i fortsättningen benämnd som M) webbplats. Via vår webbaserade utbildningsplattform, It’s Learning, kan alla studerande också lätt hitta planen. Planen är också tillgänglig i våra utbildningslokaler.

Innehållet i planen diskuteras fortlöpande under utbildningen och ska även vara ett tydligt dokument på de arbetsplatser där Campus/ M:s yrkesvuxstuderande återfinns. Ansvariga är M:s lärare, övriga pedagoger samt handledare under praktikperioderna. Via fortlöpande utvärderingar och klassråd ges möjlighet att påverka och utveckla M:s likabehandlingsarbete enligt innehållet i planen.

Tydliga och konkreta mål för att främja likabehandling 2023–2024

Likabehandlingsplanen mot kränkande behandling ska diskuteras kontinuerligt under året. Ansvarig är rektor/chef M. Innehåll och arbetssätt diskuteras av studerande och lärare. Ansvariga är lärarna. Nedanstående områden och mål ska diskuteras som en naturlig del i undervisningen:

Kön

Mål: All verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Aktivitet: Material för diskussioner kan bland annat hämtas från aktuella händelser. Dessa kan vara rapporterade i media och kan användas inom många ämnen.

Ansvar: Rektor/chef och lärare.

Etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning

Mål: Ingen ska behöva känna sig utanför eller illa behandlad utifrån olika etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattningar.

Aktivitet: Vara observant och reagera på om kränkande och diskriminerande aktiviteter och handlingar förekommer i skolan och på praktikplatserna. Likaså observera och reagera på om kränkande och diskriminerande material finns på skolan.

Aktivitet: Använda aktuell information från händelser i vardagen.

Ansvar: Rektor/chef och skolans personal samt handledare.

Funktionsnedsättning

Mål: Alla ska kunna delta i undervisningen och ingen ska behöva känna sig utanför.

Aktivitet: Se till att studerande med särskilda behov får adekvata hjälpmedel, utökad tid vid prov/ skrivningar, inläst material, muntliga prov/ skrivningar mm.

Ansvar: Rektor/chef och personal har ett gemensamt ansvar att undersöka vilka studerande som har särskilda behov samt vilka eventuella åtgärder som är möjliga att vidta.

Sexuell läggning/könsöverskridande identitet eller uttryck

Mål: Jobba för ökad förståelse och kunskap för olika sexuella läggningar och könsöverskridande identitet.

Aktivitet: Vara aktivt observant på eventuella diskriminerande handlingar och kränkningar. Verka för att seriöst informationsmaterial får spridas på skolan.

Ansvar: Rektor/chef och skolans personal samt handledare.

Ålder

Mål: Alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett ålder.

Aktivitet: Blanda åldersgrupper och verka för att alla kommer till tals.

Ansvar: Rektor/chef och lärare

Kränkande behandling – Skollagen

Mål: Alla studerande ska kunna vistas på skolan utan att utsättas för kränkande behandling.

Aktivitet: Informera studerande om skollagen och vad de gör om kränkningar sker. Frånvaron följs upp.

Ansvar: Rektor/chef och lärare

Uppföljning och utvärdering

Utgångspunkten för om några speciella åtgärder ska ske är de utvärderingar som sker kontinuerligt under varje termin, dels via anonyma elevenkäter, individuella samtal elev/lärare och direkt rapportering till utbildningsansvarig/rektor. En sammanställning av elevenkäterna görs av utbildningsansvarig. Resultatet kan ligga till grund för fortsatta diskussioner inom skolan och i förekommande fall leda till konkreta åtgärder som bör

Tydliga och konkreta mål för det förebyggande arbetet, 2023–2024

Under 2023–2024 är målet att snabbare identifiera och bistå studerande med funktionsnedsättningar. Även om det inte framkommit några direkta problem kan det finnas enskilda studerande som upplever obehag och att de känner sig utsatta. Vi vill utveckla arbetsmiljön på skolan för att befrämja studiesituationen.

För lärarna som har den direkta kontakten med studerande är det särskilt viktigt att vara uppmärksam i och utanför klassrummet, övningslokaler och fikarum.

Viktigt är också att informera handledarna om M:s Likabehandlingsplan. Idag vet vi inte mycket om hur de studerande upplever den dagliga verksamheten där. Vi befarar att det förekommer händelser som upplevs kränkande för våra studerande men som på en arbetsplats tyvärr kan anses vara ”vardagsmat”.