Direkt till innehållet

Yrkesutbildning – Trädgårdsanläggning och grönyteskötsel

Som trädgårdsanläggare och skötselarbetare arbetar du med anläggning och skötsel av utemiljöer. Du blir skicklig på att anlägga grönytemiljöer och lär dig välja rätt växter till såväl den lilla trädgården som till större ytor.

Ansök så här
Ansök via vuxenutbildningen i din kommun.
Utbildningstyp
Vuxenutbildning

Om utbildningen

Utbildningens huvudman är Vuxenutbildningen i Varbergs kommun, vi på Munkagård är anordnare. Frågor om ansökning mm skickas till Vuxenutbildningens kontakt. Frågor om utbildningens upplägg, innehåll, studieform mm skickar du till Munkagård.

Nästa planerade start är 16 augusti 2021. Ansökan är öppen under maj 2021.

Som trädgårdsanläggare och skötselarbetare arbetar du med anläggning och skötsel av vår utemiljö. Du jobbar utomhus i alla vädertyper och blir skicklig på att anlägga grönytemiljöer. Du lär dig även att tänka kostnadseffektivt.

Den varma årstiden är då det mesta händer i trädgårdsbranschen. Du anlägger och sköter såväl offentliga miljöer som den lilla radhusträdgården. Du har en helhetssyn och förståelse för vilka skötselåtgärder du ska använda dig av beroende på uppdragets karaktär. Du lär dig många olika växter och förväntas kunna använda dem på för växten rätt växtplats.

Arbetsuppgifterna är varierande beroende på vilken inriktning du kommer att arbeta inom. Du kan komma att arbeta i framtiden inom park, kyrka, bostad, anläggningsföretag samt eventuellt som egen företagare.

I utbildningen ingår det praktik på arbetsplatser. Du ska vara beredd på att du kanske måste söka praktikplats utanför Varbergs Kommun.

Läs om utbildningen på Vuxenutbildningen i Varberg

Såhär ansöker du

Du som tillhör Varbergs Kommun går in på vuxenutbildningen.varberg.se. Du ansöker till utbildningen genom webbansökan, länken hittar du på Vuxenutbildningens hemsida.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Varberg ska ansökan göras via Vuxenutbildningen i den egna hemkommunen. På vuxenutbildningen.varberg.se finns en ansökningsblankett du kan använda.

Ansökan är öppen under maj 2021.

Kontakt Vuxenutbildningen

Henriette Hammar

Biträdande rektor

Vuxenutbildningen i Varberg

Telefon 0340-69 70 72

E-post: henriette.vigsnaes.hammar@varberg.se

Det går också bra att kontakta Studie- och karriärcentrum, skc@varberg.se

Kontakt Munkagårdsgymnasiet

Bo Andersson

Utbildningsledare

Mobil: 072-211 96 70

E-post: Bo.a.andersson@regionhalland.se

Studieplan

Individuell studieplan 2021-2022 för Yrkesutbildning – Trädgårdsanläggning och grönyteskötsel.

Veckor: 41 v.

Poäng: 1100 p

Utbildningstid: 16 augusti – 25 maj

Kurser

Kurskod, kurs, poäng

BIGMAN0, Marken o växternas biologi, 100 p

VÄXVÄX01, Växtkunskap 1, 100 p

VÄXVÄX02, Växtkunskap 2, 100 p

SKÖSKÖ0, Skötsel av utemiljöer, 100 p

SKÖBEK0, Beskärning, 100 p

TRRTRA0, Trädgårdsodling-grund, 100 p

TRSTRG0, Trädgårdsmaskiner, 100 p

TRDTRÄ01, Trädgårdsanläggning 1, 100 p

TRDTRÄ02, Trädgårdsanläggning 2, 100 p

Valbara kurser

Eleven väljer två av kurserna nedan:

TRDTRÄ00S ,Trädgårdsanläggning -spec. Design/Växtmaterial, 100

TRDTRÄ00S, Trädgårdsanläggning -spec. Murar/Trappor/Damm, 100 p

TRDTRÄ00S, Trädgårdsanläggning -spec. Park Kyrka Bostad, 100 p

SKÖSKÖ00S, Skötsel av utemiljöer, spec. Park Kyrka Bostad, 100 p

Totalt antal poäng: 1100 p

Upplägg under året

Utbildningen Trädgårdsanläggning och Grönyteskötsel startar 16 augusti 2021. Utbildningen avslutas den 25 maj 2022. Utbildningen delas in i 4 perioder under 41 veckor.

Period 1, v. 33-40: Introduktion till yrket

Vi testar vad yrket innebär både praktiskt, teoretiskt och via studiebesök. Vi jobbar med skötsel, stensättning, odling i växthus, växtkunskap, maskiner mm.

Period 2, v. 40-44: Prova På Praktik och utbildning i Trädgårdsmaskiner

Ni utför en Prova På Praktik under två veckor på skötsel-anläggningsföretag, kommuner, bostadsbolag och på kyrkogårdar. Praktiken gör ni på er hemort eller på valfri plats. Fundera på vilken inriktning ni vill arbeta inom. Vi har kontakter inom branschen men jag ser gärna att ni tänker igenom ert val. Ni ringer själva och skaffar praktik. Vi är givetvis behjälpliga med att hitta platser. Ni kan vara på två platser under perioden. Under de övriga två veckorna fokuserar vi på maskinutbildning.

Period 3, v. 45-15: Teori varvat med praktik på skolan

Ni kommer att jobba med skötsel, anläggning, beskärning, ympning, växthusodling, motorsåg och röjmotorsåg, mm.

Period 4, v. 16-21: Praktik på arbetsplatser inom trädgård

Ni praktiserar på en eller flera arbetsplatser under perioden.

Veckoschema

Undervisningen är platsbunden på Munkagård 3 dagar i veckan. De övriga två dagarna ägnas åt hemstudier. Ibland använder vi hemstudiedagar till att åka på studiebesök, lyssna på föreläsningar och liknande aktiviteter. Tiderna som gäller de dagar som ni är på skolan är 8.40-15.30.

Mat/fika

Finns att köpa varje dag till rimlig kostnad. Lunch på skolan kostar 70kr. Det finns också microvågsugnar, kylskåp, kaffebryggare mm.

Arbetskläder och skyddsskor

När vi har praktiska övningar ska du ha arbetskläder samt skyddsskor. Har du inte rätt utrustning får du inte delta i övningar med maskiner och trädgårdsanläggning.

Dator mm

För att kunna genomföra utbildningen så krävs att ni har en egen dator, typ surfplatta eller laptop samt grundläggande datorvana (mail, kunna öppna filer, spara filer och skicka filer).

Ni behöver detta då mycket av läromaterialet ligger digitalt.

Enheten skall kunna koppla upp sig trådlöst.

På Munkagårdsgymnasiet jobbar vi med en webbaserad utbildningsplattform, It’s Learning, där vi lärare lägger ut info dagligen.

Övrigt

Vi kommer att ha ett informationsmöte inför kursstart. Jag informerar om utbildningen och vi gör en kort rundtur på skolan samt lite praktiska saker om utbildningen. Jag återkommer med tid och plats för mötet efter semestern.

Hallandstrafikens bussar från Falkenberg och Varberg stannar utanför skolan vid halv nio tiden.

Har du frågor om utbildningen så hör du av dig till Bo Andersson som nås via mail och telefon.

bo.a.andersson@regionhalland.se

Tel: 0722-11 96 70

Likabehandlingsplan

Kommunikation av Likabehandlingsplan

Planen trycks och distribueras till alla studeranden (i fortsättningen benämnda som S). Likabehandlingsplanen finns lättillgänglig på Munkagårdsgymnasiets (i fortsättningen benämnd som M) hemsida. Via vår webbaserade utbildningsplattform, It’s Learning, kan alla studeranden också lätt hitta planen. Planen är också tillgänglig i våra utbildningslokaler.

Innehållet i planen diskuteras fortlöpande under utbildningen och ska även vara ett tydligt dokument på de arbetsplatser där Campus/ M:s yrkesvuxstuderanden återfinns. Ansvariga är M:s lärare, övriga pedagoger samt handledare praktikperioderna. Via fortlöpande utvärderingar och klassråd ges möjlighet att påverka och utveckla M:s likabehandlingsarbete enligt innehållet i planen.

Tydliga och konkreta mål för att främja likabehandling 2019 – 2020

Likabehandlingsplanen mot kränkande behandling ska diskuteras kontinuerligt under året. Ansvarig är rektor/chef M. Innehåll och arbetssätt diskuteras av S och lärare. Ansvariga är lärarna. Nedanstående områden och mål ska diskuteras som en naturlig del i undervisningen:

Kön

Mål: All verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Aktivitet: Material för diskussioner kan bland annat hämtas från aktuella händelser. Dessa kan vara rapporterade i media och kan användas inom många ämnen.

Ansvar: Rektor/chef och lärare.

Etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning

Mål: Ingen ska behöva känna sig utanför eller illa behandlad utifrån olika etnisk tillhörighet, religion och trosuppfattningar.

Aktivitet: Vara observant och reagera på om kränkande och diskriminerande aktiviteter och handlingar förekommer i skolan och på praktikplatserna. Likaså observera och reagera på om kränkande och diskriminerande material finns på skolan.

Aktivitet: Använda aktuell information från händelser i vardagen.

Ansvar: Rektor/chef och skolans personal samt handledare.

Funktionsnedsättning

Mål: Alla ska kunna delta i undervisningen och ingen ska behöva känna sig utanför.

Aktivitet: Se till att S med särskilda behov får adekvata hjälpmedel, utökad tid vid prov/ skrivningar, inläst material, muntliga prov/ skrivningar mm.

Ansvar: Rektor/chef och personal har ett gemensamt ansvar att undersöka vilka S som har särskilda behov samt vilka eventuella åtgärder som är möjliga att vidta.

Sexuell läggning/könsöverskridande identitet eller uttryck

Mål: Jobba för ökad förståelse och kunskap för olika sexuella läggningar och könsöverskridande identitet.

Aktivitet: Vara aktivt observant på eventuella diskriminerande handlingar och kränkningar. Verka för att seriöst informationsmaterial får spridas på skolan.

Ansvar: Rektor/chef och skolans personal samt handledare.

Ålder

Mål: Alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett ålder.

Aktivitet: Blanda åldersgrupper och verka för att alla kommer till tals.

Ansvar: Rektor/chef och lärare

Kränkande behandling – Skollagen

Mål: Alla S ska kunna vistas på skolan utan att utsättas för kränkande behandling.

Aktivitet: Informera S om skollagen och vad de gör om kränkningar sker. Frånvaron följs upp.

Ansvar: Rektor/chef och lärare

Uppföljning och utvärdering

Utgångspunkten för om några speciella åtgärder ska ske är de utvärderingar som sker kontinuerligt under varje termin, dels via anonyma elevenkäter, individuella samtal elev/lärare och direkt rapportering till utbildningsansvarig/rektor. En sammanställning av elevenkäterna görs av utbildningsansvarig. Resultatet kan ligga till grund för fortsatta diskussioner inom skolan och i förekommande fall leda till konkreta åtgärder som bör genomföras. Akuta händelser åtgärdas direkt. Allas synpunkter samlas in och lämnas till rektor/chef.

Tydliga och konkreta mål för det förebyggande arbetet 2019-2020

Under 2019-2020 är målet att snabbare identifiera och bistå studerande med funktionsnedsättningar. Även om det inte framkommit några direkta problem kan det finnas enskilda studerande som upplever obehag och att de känner sig utsatta. Vi vill utveckla arbetsmiljön på skolan för att befrämja studiesituationen.

För lärarna som har den direkta kontakten med studerande är det särskilt viktigt att vara uppmärksam i och utanför klassrummet, övningslokaler och fikarum.

Viktigt är också att informera handledarna om M:s Likabehandlingsplan. Idag vet vi inte mycket om hur de studerande upplever den dagliga verksamheten där. Vi befarar att det förekommer händelser som upplevs kränkande för våra studerande men som på en arbetsplats tyvärr kan anses vara ”vardagsmat”.