Länk till förstasidan

Munkagårdsgymnasiets internationella strategi

Motivering till att arbeta internationellt

Framtiden kommer att ställa ännu högre krav på kommande generationers livsval. För att göra dessa val krävs en ökad medvetenhet och kunskap om hållbar utveckling. Där har personal på Munkagårdsgymnasiet ett stort ansvar. I mänskliga möten med andra kulturer skapas ökad förståelse för existentiella frågor och ett mer ödmjukt förhållningssätt till våra olika livsvillkor. Våra handlingar avspeglar vår värdegrund; i samspel med andra kan denna utvecklas och insikter skapas. Vi har en planet och ett gemensamt ansvar.

På Munkagårdsgymnasiet ska följande övergripande perspektiv integreras i verksamheten, och ansvaret för att perspektiven beaktas ligger på samtliga medarbetare: det etiska perspektivet, miljöperspektivet, det internationella perspektivet samt det historiska perspektivet.

Ur läroplan för gymnasieskola 2011:

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. […] Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas.” (s.5)

Övriga mål och riktlinjer som är väsentliga för internationellt arbete:

Undervisningen ska:

 • Svara mot uppställda mål och överblicka större kunskapsfält.
 • Påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
 • Sträva mot att varje elev utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter.
 • Respektera andra människors egenvärde och integritet och inte acceptera att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling.
 • Visa respekt för den enskilde eleven, skapa delaktighet och ha ett demokratiskt förhållningssätt.

Eleven ska:

 • Kunna observera och analysera människans samspel men sin omvärld utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
 • Utveckla en analytisk förmåga och kunskaper om internationell samverkan och globala samband, kunna bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv, ha förståelse för andra kulturer och känna till förutsättningarna för en god miljö.
 • Visa respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land.

(UHR, ”Internationalisering i skolans styrdokument”, 2013, s.25)

Vision och långsiktiga mål

Munkagårdsgymnasiets vision är att öka elevernas omvärldsuppfattning. Denna vision ska vi nå genom att:

 • öka elevernas medvetenhet om mänskliga rättigheter; hur vi kan bidra till ekonomisk, social och miljömässig rättvisa
 • öka elevernas medvetenhet om världens begränsade resurser
 • öka elevernas möjligheter för kulturella möten
 • öka elevernas glokala tänkande; hur vi agerar lokalt ska vara i linje med våra globala värderingar.
 • öka Munkagårdsgymnasiets internationella image i syfte att vara en modern utåtsträvande skola med ”världen” som arena

Kortsiktiga mål

 • Skapa möjligheter för eleverna att engagera sig i konkret internationellt arbete
 • Öka antalet elever som deltar i utlands-apl
 • Delta i internationella samarbetsprojekt inom t.ex. Erasmus eller Nordplus
 • Inspirerande temadagar/veckor för eleverna
 • Personalen ska fortbilda sig genom UHR:s kursutbud
 • Samarbete med lokala entreprenörer
 • Studiebesök på skolor i utlandet som har väl fungerande internationellt arbete
 • Arbeta aktivt med att söka medel för internationellt samarbete via UHR.

Resurser

Skolan fördelar resurser på den personal som arbetar med internationalisering i sina tjänster, totalt motsvarande ca 50% av en heltidstjänst. Skolan är positivt inställd till fortbildning inom internationalisering och ser gärna att denna kommer all personal tillgodo. Utöver detta avsätts också medel i form av reseersättningar till utbildningar med internationellt fokus, kostnader för att tillsätta vikarier samt litteratur och annat studiematerial. Skolan skapar bra förutsättningar för att personal som arbetar med internationalisering ska kunna träffas regelbundet.