Länk till förstasidan

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy med handlingsplan för Munkagårdsgymnasiet. Reviderad 2023-11-23.

Policy

På Munkagårdsgymnasiet strävar vi efter att bidra till ett medvetet förhållningssätt till alkohol, tobak och andra droger. För tobak, se Tobakspolicy.
Det är förbjudet att vara påverkad av, förtära, inneha eller förvara alkohol eller droger inom skol- och elevhemsområdet. Till droger räknas alkohol, narkotika, dopingpreparat, flyktiga lösningsmedel samt narkotikaklassade läkemedel som inte ordinerats av läkare.
All personal och alla elever är delaktiga i arbetet för att uppnå dessa mål och även ingripa när någon medmänniska behöver hjälp eller stöd.
Elevhälsan fungerar som resursteam till arbetslagen och kan arbeta tillsammans med dessa i frågor som rör alkohol, droger och tobak.
Alkohol och drogpolicyn ska var känd av all personal och alla elever och publiceras på skolans hemsida. Den ska årligen revideras, vilket rektor ansvarar för.

Enligt lagstiftning är det brottsligt att:

 • Inneha, bruka eller på annat sätt hantera narkotika
 • Överlåta narkotika eller skaffa narkotika i syfte att överlåta den
 • Framställa narkotika
 • Anskaffa, bearbeta, transportera och/eller förvara narkotika för annans räkning
 • Bjuda ut till försäljning eller förmedla kontakt mellan säljare och köpare av narkotika

Handlingsplan vid misstanke om alkoholpåverkad elev

 • Den person inom personalen som upptäcker en elev som verkar påverkad av alkohol, ska skyndsamt meddela rektor.
 • Eleven uppmanas blåsa i en alkotest. Alkotest finns hos skolsköterskan och boende/fritid.
 • Om eleven nekar till att alkotest görs ska detta likställas med att eleven är påverkad av alkohol och ärendet hanteras därefter.
 • Elevhälsa och mentor skall informeras för vidare åtgärd om eleven varit onykter eller vägrat utföra alkotest.
 • Vårdnadshavare skall kontaktas. Lämpligt om eleven får möjlighet att kontakta dem själv först.
 • Eleven får ej vistas på skolan eller elevboendet i onyktert tillstånd.
  Vårdnadshavare ska hämta omyndig elev från skolan och/eller boendet.
 • Elevvårdsmöte skall hållas där så är befogat.
 • Tester kan även ske spontant och oförberett.

Handlingsplan vid misstanke om drogpåverkad elev

 • Vid misstanke om att en elev använder droger meddelas rektor och kurator/skolsköterska och eleven kallas till samtal.
 • När det gäller elev under 18 år kontaktas vårdnadshavare. Om eleven är myndig bedöms i det enskilda fallet om föräldrar ska kontaktas. Eleven ombeds lämna ett urinprov på närmsta vårdcentral.
 • Om urinprovet ger positivt utslag följer samtal med rektor, där vårdnadshavare deltar, dvs ett elevvårdsmöte.
  Därefter gör rektor en anmälan till socialtjänsten, som kommer att erbjuda eleven behandling.
 • Om eleven accepterar att delta i behandling och lämna urinprov vid anmodan, kan eleven fortsätta sin utbildning på gymnasiet.
 • Om eleven däremot vägrar att delta i behandling, avstängs eleven från undervisningen under 14 dagar.
  Rektor kontaktar skolans huvudman, som kan besluta att avstänga eleven från vidare studier
 • Droginnehav polisanmäls alltid.

Maria Johnsson-Thorén
Rektor Munkagårdsgymnasiet