Länk till förstasidan

Tobakspolicy

Tobakspolicy med handlingsplan för Munkagårdsgymnasiet. Reviderad 2023-11-23.

Policyns riktlinjer

På Munkagårdsgymnasiet strävar vi efter att ha en tobaksfri miljö under hela skoltiden. Det gäller även skoltid vid studieresor. Munkagårdsgymnasiet jämställer rökning, snusning och användandet av e-cigaretter som tobaksanvändning.

Rökning är förbjuden, enligt Tobakslagen (2018:2088), inomhus i lokaler som är avsedda för barn och ungdomsverksamhet samt utomhus på skolgårdar och motsvarande områden utomhus. Förbudet gäller alla personer som vistas på området och gäller dygnets alla timmar alltså även om lokalen har annan verksamhet på kvällar eller helger.

Lärarna och övrig personal sprider regelbundet och aktivt ut information och kunskap om policyn och handlingsplanen för tobak och aktivt markerar för eleven att tobaksbruk inte är tillåtet.

Skolans tobakspolicy ska vara tillgänglig och väl implementerad för alla berörda (elever, personal, föräldrar och övriga besökande).

En dialog ska finnas mellan personal, elev och vårdnadshavare vid bruk av tobak enligt handlingsplanen.

Handlingsplan vid tobaksbruk

Alla vuxna på skolan har ett ansvar för att policyn följs.

Policyn finns tillgänglig på skolans hemsida.

Personalen har i egenskap av förebilder ett ansvar och bör inte röka eller snusa under skoltid. Detta för att eleverna ska få ett tobaksfritt bemötande.

Alla elever och vårdnadshavare informeras om innehållet i policyn genom publicering på skolans hemsida.
Elevhälsoteamet informerar föräldrar vid föräldramöte i år 1. Eleverna informeras löpande under skoltiden.

Elever informeras om tobakens skadeverkningar vid hälsosamtal i åk 1.

Skolhälsovården är behjälpliga och finns som stöd för eleverna.

All personal som ser en elev bruka tobak förklarar vad som gäller kring tobaksbruk under skoltid, och ser till att eleven fimpar cigaretten eller att snusen läggs ut samt meddelar mentorn.


Om behov finns ges information till eleven om skadeverkningar, regler och rökavvänjning, ev tillsammans med skolsköterska eller kurator.

Maria Johnsson-Thorén
Rektor
Munkagårdsgymnasiet