Länk till förstasidan

Trivselregler

Trivselregler uppdaterade 2023-11-23.

Gymnasieskolan är en frivillig skolform där du själv valt att gå. När du väl börjat utbildningen är den obligatorisk och det är ditt eget ansvar att närvara. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN, mer än 4 timmars ogiltig frånvaro kan ge indraget studiebidrag (beslutas av CSN efter rapport från rektor) vilket kan påverka även andra bidrag, t ex bostadsbidrag.
Ogiltig frånvaro meddelas omyndig elevs vårdnadshavare.
Giltig frånvaro, t ex vid sjukdom, ska alltid anmälas varje dag.

 • Kom i tid till lektioner och andra gemensamma aktiviteter, var väl förberedd och ha med nödvändigt arbetsmaterial.
 • Lägg bort eller ha mobilen på ljudlöst (bestäms av undervisande lärare). Vid provtillfällen är alla mobiler helt avstängda. Läraren har rätt att beslagta mobiltelefoner om de stör undervisningen.
 • Skollagen 5 kap 4§:
  Vid undervisning får endast sådan användning av mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning förekomma som
  1. sker enligt lärarens instruktioner i syfte att främja elevernas utveckling och lärande, eller
  2. utgör extra anpassningar eller särskilt stöd enligt 3 kap.
  • Om det finns särskilda skäl får dock rektorn eller en lärare tillåta en enskild elev att använda en mobiltelefon eller annan elektronisk kommunikationsutrustning även i andra fall än som avses i första stycket.
 • Fusk och plagiat är inte tillåtet. Se Fuskpolicy.
 • Bidra till en god arbetsro.
 • Respektera och följ de beslut som skolans personal fattar.
 • Uppträder trevligt och artigt, är hjälpsam mot andra.
 • Värnar om skolans miljö och är rädd om skolans egendom, hjälps åt att hålla rent och snyggt.
 • Använder inte tobak (gäller även snus), alkohol eller droger. Se Tobak- och Alkohol-Drog policy
 • Mentor kan bevilja ledighet upp till 3 dagar, längre ledighet meddelas av rektor. Skolan beviljar inte ledighet för semesterresor. Skolan har inget ansvar att hjälpa ogiltigt frånvarande elever att ta igen missad undervisning.


Maria Johnsson-Thorén
Rektor Munkagårdsgymnasiet